Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieruszowie została powołana do życia decyzją Wydziału Oświaty i Kultury w Wieruszowie z dnia 30 VIII 1970 roku początkowo jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Fabrycznej. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1970/1971 pracownicy poradni zainaugurowali działalność w celu „udzielania pomocy szkołom i innym placówkom oświatowo – wychowawczym oraz rodzinom w rozwiązywaniu różnych problemów pedagogicznych związanych z wychowaniem i kształceniem młodzieży.”

W ciągu kolejnych lat Poradnia Wychowawczo – Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Kilkakrotnie zmieniała się siedziba placówki. Od 1999 roku poradnia znajduje się w budynku przy ul. Waryńskiego 14. Organem prowadzącym placówkę od 1999 roku jest Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu.

W poradni zatrudniani są pedagodzy, logopedzi, psycholodzy. Ponadto na potrzeby Zespołu Orzekającego zatrudniony jest lekarz pediatra, a do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – także rehabilitant. Poradnia prowadzi wielospecjalistyczną diagnozę i terapię dzieci i młodzieży (logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną), socjoterapię, terapię rodzin, doradztwo zawodowe, zajęcia profilaktyczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Udziela porad i konsultacji w sprawach wychowawczych, wyborze zawodu, w sprawach edukacyjnych. Poradnia wspomaga rodziców, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach na rzecz dziecka. Kadra pedagogiczna poradni wykazuje duże zaangażowanie we współpracę ze szkołami przy rozwiązywaniu różnych problemów dydaktycznych i wychowawczych. Wzajemna współpraca zwiększa efektywność oddziaływań wobec klientów i korzystnie wpływa na funkcjonowanie placówki. Pracownicy poradni systematycznie doskonalą się zawodowo w celu podnoszenia jakości usług świadczonych klientom.

Placówka wyposażona jest w profesjonalny sprzęt do terapii (m. in. EEG Biofeedback, Metoda Warnkego), nowoczesne testy diagnostyczne, liczne pomoce dydaktyczne oraz profesjonalne oprogramowanie komputerowe do terapii i diagnozy.

Wieruszowska poradnia jest dobrze przygotowana do służenia lokalnej społeczności. Konieczność dotrzymania kroku ciągle rosnącym potrzebom dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej stymuluje ciągłe doskonalenie placówki.

Poradnia realizuje zadania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199).

Cele i zadania poradni:

  1. Celem poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku  od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także  udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  2. Do zadań poradni należy:

Bezpośrednia pomoc psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom udzielana jest w szczególności w formie:

Informacja wytworzona przez:
Barbara Kucia , w dniu:  22‑09‑2015 22:16:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Kucia
email: pppwieruszow@vp.pl tel.:627841295 fax: 627841295
, w dniu:  22‑09‑2015 22:16:19
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2015 22:20:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie